سال جدید ۱۳۹۶

 

 

پیشاپیش آرزوی سالی پر از سلامتی ،شادی و کامیابی برای تک تک شما عزیزان داریم.

موسسه حمایت از افراد با اُفت شنوایی (محاش)

 

eyd-96