جشنواره دهکده جوانی

همکاری مشترک موسسه محاش و شهرداری منطقه 12
حضور خانم پریا پولادوند و الهه خراسانی دو عزیز کم شنوا
در جشنواره دهکده جوانی.،
ایستگاه سلامت وجوانی در برج میلاد

احسنت به این دو عزیز که دو نماینده موفق در عرصه هنر افراد با افت شنوایی هستند.